GDPR

Integritetspolicy

 Animallogos Djurhälsa AB  hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

 Ansvarig för hantering av dina personuppgifter:

Animallogos Djurhälsa AB (559190-4497), Lövholmsvägen 6, 117 61 Stockholm, 08-12207040  är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv.

 Hantering av dina personuppgifter:

Vi samlar primärt in personuppgifter direkt från den registrerade i samband med telefonbokning, onlinebokning  eller inskrivning på kliniken. Ibland kan vi få personuppgifter skickade till oss via remisser, journalkopior eller mejl och dessa hanteras i så fall enligt vår integritetspolicy.

 Personuppgifterna används till:

 1. Tidsbokning
 2. Identifiera djurägare i samband med journalföring och behandling av djur.
 3. Identifiera djurägare i samband med lagring av röntgen, ultraljud och laboratorieanalyser.
 4. Debitering och fakturering samt direktreglering med försäkringsbolag.
 5. Utskick med vård- och vaccinationspåminnelser.

 Personuppgifter som förekommer är:

 1. För och efternamn
 2. Personnummer
 3. Adress
 4. Telefonnummer
 5. Mailadress

 Personuppgifterna sparas:

 1. Djurets journal måste enligt lag sparas i 5 år och debiteringar enligt lag i 7 år. Animallogos Djurhälsa har dock beslutat att spara djurets journaler i upp till 40 år för att inte relevant information om sjukdomar, allergiska reaktioner och behandlingar skall försvinna som kan ha betydelse för framtida besök.
 2. Mejl raderas som regel fortlöpande men sparas som längst i max 3 månader.

 Delning av personuppgifter:

I de fall det är nödvändigt delar vi personuppgifter med vissa s.k. personuppgiftsbiträden som då behandlar personuppgifterna för vår räkning, t.ex. ApoEx i samband med förskrivning av e-recept. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträdena som då enbart behandlar personuppgifter för det ändamål som vi har samlat in dem för.

Ibland kan vi även komma att dela personuppgifter med andra företag som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. försäkringsbolag eller andra djursjukhus. När personuppgifter delas med en självständig personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 Personuppgifterna kan överföras till:

 1. Försäkringsbolag i samband med direktreglering eller på anmodan av försäkringsbolaget som vill ha ut journalkopior hos djur som är försäkrat hos dem.
 2. Andra djurvårdsföretag som djursjukhus, djurkliniker, veterinärpraktiker och distriktsveterinärer på begäran.
 3. Krematorier i samband med kremering av ett djur.
 4. Laboratorium inom EU, Storbritannien och USA i samband med att vi skickar blod och vävnadsanalyser. I de fall personuppgifterna behandlas utanför EU/EES vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skydds- och sekretessnivån är densamma som inom EU/EES.
 5. Veterinära Ansvarsnämnden på begäran.
 6. ApoEx i samband med receptförskrivning
 7. Svenska Kennelklubben i samband med avelsprogram och registrering av ID-märkning av djur.
 8. Sverak i samband med registrering av ID märkning av djur.
 9. Statliga myndigheter som ex. Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Polisen på begäran.
 10. Läkemedelsverket i samband med rapportering av läkemedelsbiverkningar.

Personuppgifterna överförs inte till:

 1. Andra företag med syfte med marknadsföring eller statistik kartläggning.
 2. Andra privatpersoner (ex. uppfödare, nya eller tidigare djurägare) eller företag (ex. försäkringsbolag där djuret inte är försäkrat) utan medgivande av den registrerade.

 Den registrerades rättigheter:

Den som på något sätt registrerat sina uppgifter hos oss på Animallogos Djurhälsa AB  har enligt GDPR följande rättigheter:

 •  Rätt till information: Du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter som registreras, hur de behandlas, med vilka de delas och om hur länge de lagras
 •  Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas om dig om de är felaktiga. Däremot får och kan vi inte göra rättelser i låst journaltext.
 •  Rätt att invända: Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. mot marknadsföring.
 •  Rätt att flytta uppgifter: För de personuppgifter som finns registrerade hos oss har du rätten begära överföring av dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
 •  Rätt att bli raderad: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte finns några juridiska hinder för detta. Journaler måste dock sparas i 5 år och debiteringar i 7 år enligt lag.
 •  Rätt till tillgång till dina uppgifter: Du har rätt att få registerutdrag över de personuppgifter vi har om just dig.
 • Rätt att lämna klagomål: Du har rätt att lämna klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för efterlevnaden av dataskyddsförordningen om du anser att behandlingen bryter mot lagen.

 Skydd av personuppgifter:

Animallogos Djurhälsa AB har organisatoriska policys och tekniska åtgärder (t.ex. brandväggar, kryptering och antivirusprogram) för att skydda personuppgifter från förlust och obehörig åtkomst. Säkerhetsåtgärderna uppdateras fortlöpande med den tekniska utvecklingen.

 Kontaktperson vid frågor:

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, kontakta då vårt dataskyddsombud Cindy Litzell på cindy.litzell@animallogos.se eller telefon (växel) 08-12207040.

BOKA VETERINÄRTID HOS OSS!

08-12207040

INFO@ANIMALLOGOS.SE

LÖVHOLMSVÄGEN 6